cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

RUCKUS Technical Family - Thailand 25/01 : " 2023 Networking Technology Trends"

teeraphol_sukpr
New Contributor II

องค์กรต่างๆ ทั่วโลกล้วนอยู่ภายใต้ความกดดันในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนต่างๆ, การเพิ่มกำไร, และการขยายหรือสร้างธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ RUCKUS จึงได้จัดทำแนวโน้มของเทคโนโลยีทางด้านเครือข่ายของปี 2023 เอาไว้เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มลูกค้าในปีที่กำลังจะมาถึง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ Digital Transformation, และการทำให้ข้อมูลที่มีอยู่นั้นมีมูลค่าสูงสุด

2023 Key Networking Technology Trends ประกอบไปด้วย

  • 5G Private Networks
  • The rise of Wi-Fi 7
  • Low-latency applications and Predictable Networking
  • AI and Network Automation
  • Unified Policy Management for multi-radio access technologies

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับฟังได้ผ่านทาง Link ด้านล่างครับ

https://event.on24.com/wcc/r/4074286/58541BB7F3BBC6F7E7E62566611EC06A?partnerref=RUCKUS

0 REPLIES 0