cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

RUCKUS ทำการเปิดตัว RUCKUS R560 Wi-Fi6E

teeraphol_sukpr
New Contributor II

RUCKUS ได้ทำการเปิดตัว R560 ซึ่งเป็น Indoor Access Point Wi-Fi6E รุ่นใหม่ล่าสุดจาก RUCKUS ซึ่งมีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้ครับ

  • เป็น Tri-band Access Point รองรับการส่งข้อมูลบนย่านความถี่ทั้ง 2.4GHz, 5GHz, และ 6GHz พร้อมกันได้ 
  • 2x2:2 ทั้ง 2.4GHz, 5GHz, และ 6GHz
  • รองรับผู้ใช้งานได้สูงสุด 1536 clients
  • รองรับการเชื่อมต่อด้วยพอร์ต Multi-gig แบบ 5Gbps
  • รองรับการใช้งานร่วมกับ SmartZone controller และ RUCKUS Cloud ในอนาคต (ไม่รองรับการทำงานในรูปแบบ Controller-less หรือ Unleashed)

ซึ่งในตอนนี้ประเทศไทยของเรานั้นยังไม่อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 6GHz สำหรับการใช้งาน Wi-Fi แต่คาดว่าเราน่าจะได้ใช้กันเร็วๆ นี้ครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ผ่านทางลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

https://www.commscope.com/product-type/enterprise-networking/wireless-access-points/indoor/r560/

 

 

0 REPLIES 0