cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

RUCKUS Technical Family - Thailand 28/02 : "RUCKUS One Overview - Complex Networks Made Easy"

teeraphol_sukpr
New Contributor II

RUCKUS One™ เป็นโซลูชั่นที่สามารถลดความซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายได้ ด้วยพลังจาก AI และความสามารถจาก Machine learning ที่ได้รับสิทธิบัตร ช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงคำแนะนำต่างๆ จากระบบ AI ของ RUCKUS One ทำให้เราสามารถปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น และยังช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ในงานสัมนนาออนไลน์ครั้งนี้ เราจะพูดถึงหัวข้อดังต่อไปนี้:

• RUCKUS One overview
• Latest feature release
• Product roadmap
• SmartZone feature parity comparison
• License tiers
• Supported devices & firmware

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับฟังได้ผ่านทาง Link ด้านล่างครับ

https://events.commscope.com/commscope-virtual/RUCKUS-One-Overview-Complex-Networks-Made-Easy-aca53b...

 

0 REPLIES 0