RUCKUS Technical Family (RTF)
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Activity in RUCKUS Technical Family (RTF)

(ICX) วิธีการ Mirror traffic บนอุปกรณ์ ICX Switch

Mirror traffic เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนระบบ network ของเรา ซึ่งมีรายละเอียดการตั้งค่าตามลิงค์ด้านล่างhttps://docs.commscope.com/bundle/fastiron-08095-monitoringguide/page/GUID-DC0BB0CB-7A4C-4319-9255-EA9165...

(SmartZone) วิธีการคิด AP management license ในกรณีที่มี 2 node ใน cluster เดียวกัน

ในกรณีที่เรามี controller มากกว่า 1 ตัวหรือ 1 node ทำงานอยู่บน cluster เดียวกัน จะมีการคิดคำนวณ AP management license ยังไงวิธีการคิด AP management license ของ SmartZone cluster นั้น จะนำเอา AP management license ของทุกๆ node ใน cluster มารวมเป็นก้อน...

RUCKUS ทำการเปิดตัว RUCKUS R560 Wi-Fi6E

RUCKUS ได้ทำการเปิดตัว R560 ซึ่งเป็น Indoor Access Point Wi-Fi6E รุ่นใหม่ล่าสุดจาก RUCKUS ซึ่งมีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้ครับเป็น Tri-band Access Point รองรับการส่งข้อมูลบนย่านความถี่ทั้ง 2.4GHz, 5GHz, และ 6GHz พร้อมกันได้ 2x2:2 ทั้ง 2.4GHz, 5GHz, และ ...

RUCKUS Technical Family - Thailand 25/01 : " 2023 Networking Technology Trends"

องค์กรต่างๆ ทั่วโลกล้วนอยู่ภายใต้ความกดดันในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนต่างๆ, การเพิ่มกำไร, และการขยายหรือสร้างธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ RUCKUS จึงได้จัดทำแนวโน้มของเทคโนโลยีทางด้านเครือข่ายของปี 2023 เอาไว้เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มลูก...